Kuntavaalit

Muuramen Kokoomus valmiina kesäkuun kuntavaaleihin

 

Viimeinen kampanjaviikko lähdössä liikkeelle. Venytettyä ennakkoäänestystä on vielä pari päivää jäljellä ja varsinaiseen vaalipäivään tasan viikko. Muuramen Kokoomus on kaikin puolin valmiina teemoja myöten. Realistinen taloudenpito, yrittäjämyönteisyys, laadukas ja saavutettava terveydenhuolto sekä kuntalaisten turvallisuuden tunne ovat lähellä sydäntämme. Talous, Työ, Turvallisuus, Terveys sekä viimeisenä lisäyksenä Yhteistyö.

Yhteenvetona teemoistamme voi todeta, että työn ja talouden tulee olla kunnossa, jotta voimme saavuttaa kaksi muuta yhtä lailla merkittävää tavoitettamme. Yhteistyökyky taas turvaa koko kuntademokraattisen prosessin sujuvuutta ja ennenkaikkea uskottavuutta.

Kaikki teemamme ovat alempana erikseen avattu omien otsikoidensa alle. Toivomme pääsevämme näistä vielä kasvotustenkin keskustelemaan. Rajoituksista riippumatta kommentoida voi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai satunnaisissa tapaamisissa. Kysykää, keskustelkaa ja etenkin haastakaa.

HUIKEAA VAALIKEVÄTTÄ KAIKILLE!

 

 

TYÖ

 

Työllisyys tuo hyvinvointia. Työttömälle kuntalaiselle on turvattava verkosto, jonka avulla kartoitetaan työllistymisvaihtoehdot mahdollisimman tehokkaasti. Kuntana meidän tulee tehdä kaikki kaytettävissä olevat toimet, jotta muuramelaisten työllisyysprosentti on korkea. Työnteko tuottaa verotuloja ja vastaavasti vähentää painetta sosiaalisektorin kustannuskasvulta.

Kuntalaisten työllisyystilanteeseen vaikuttaminen aloitetaan jo nuorten ikäluokissa laadukkaalla koulutarjonnalla, riskiryhmien tunnistamisella ja niihin puuttumisella, etsivällä nuorisotyöllä...jne. Kuntouttava työtoiminta työpajatoiminta ja  palveluohjaajien kautta toteutettava yhteityö TE-toimistojen kanssa on taas työikäisten kohdalla ensisiarvoisen tärkeää. Muuramen työllisyystilanne on hyvä maakunnallisessa vertailussa ja siihen on pyrittävä myös jatkossa.

 

 

TALOUS

 

Kokoomuslainen ajattelu pohjaa realistiseen taloudenhoitoon. Kuluttaa voi vain sen mitä tienaa. Tämä  pätee niin perhekuntaan, valtionhallintoon kuin kuntaankin. Vaalikonekysymyksissä toistuvat vaihtoehdot veroäyrin korottamisesta tai palveluiden leikkaamisesta eivät ole ainoita keinoja kuntatalouden tasapainottamiseen. Yrittäjyys ja sen aktiivinen tukeminen tuovat kolmannen vaihtoehdon edellisten rinnalle.

Kokoomus katsoo elinvoimaisen paikallisen yritystoiminnan olevan välttämätöntä Muuramen kasvulle, kehitykselle ja jatkuvuudelle. Laajentuva yritystoiminta lisää verokertymää sekä yhteisöverojen että henkilöverotuksen kautta ja luo taloudellista pohjaa kunnan lakisääteisten  toimintojen turvaamiseksi. Muuramen tuleekin toimia kaavoituspolitiikassa ja lupapalveluissa aktiivisesti yritystoimintaa ja sen aloittamista tukien. Prosessien tulee olla kitkattomia ja nopeita. Vuoropuhelu paikallisen yritysmaailman ja yrittäjäjärjestöjen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.  

Muurame on jo vuosia ollut Suomen yrittäjäystävällisimpien kuntien joukossa. Tätä mainetta on syytä jatkossakin vaalia. Vanhenevan ikärakenteen ja kasvavien lakisääteisten kustannusten maailmassa se tulee olemaan ainoa keinomme pitää sekä palvelut että veroprosentti entisillä tasoillaan.

 

 

TERVEYS

 

Muuramelainen terveydenhuolto on ollut vuosien ajan erinomaisella tasolla käytännössä kaikilla käytettävissä olevilla mittareilla. Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kulumme ovat koko maan tasolla edullisimpien joukossa asukaskohtaisin kustannuksin mitattaessa. Potilaat ovat tyytyväisiä  yli tavoitetason ja myös henkilökunnan työssä jaksaminen on erinomaista. Kun tähän lisätään nopea hoidon saatavuus, voimme todeta tilanteemme olevan hyvä.

Tuleva maakunnallinen sote-ratkaisu aiheuttaa todennäköisimmin jonkiasteisen palvelutason notkahduksen maakunnan ottaessa vetovastuun myös Muuramen palveluista. Jotta pystyisimme minimoimaan tulevan tappiomme, on erityisen tärkeää, että saamme pidettyä toimintamme kokonaisuudessaan edelleen huioputasolla. Näin pyrimme näyttäytymään maakunnan silmissä houkuttelevana toimipisteenä mahdollisimman laajan palvelukokonaisuuden tuottajana.

Riippumatta sote-lain läpimenosta, oikein kohdennettu maakunnallisen yhteistyön lisääminen tulee olemaan Muuramen etu tulevaisuudessa. Se voisi olla ratkeisu esimerkiksi suhteellisen korkeisiin hoitovuorokausimaksuihin tällä hetkellä hieman vajaakäyttöisellä vuodeosastollamme.

 

 

TURVALLISUUS

 

Asukkaat ansaitsevat turvallisen kunnan. Tämä pitää sisällään esimerkiksi kattavan ja laadukkaan esiopetus- ja kouluverkon, turvalliset liikennejärjestelyt kevyenliikenteenväylineen ja kouluteineen, toimivan nuorisotyön, pelastuspalvelut, terveydenhuollon ja vanhuspalvelut. Jotta meillä kuntana olisi tämä saavutettavissa, tulee taloudellisen pohjan olla kunnossa. Neljän T:n teemoistamme siis kahden ensimmäisen avulla pidetään huolta siitä, että kaksi jälkimmäistä toteutuu.

Muuramen Kokoomus haluaa osaltaan pitää huollta siitä, että saamme jatkossakin asua turvallisessa, taloudellisesti vakaalla pohjalla seisovassa, yrittäjäystävälisessä ja elinvoimaisessa kunnassa.

 

 

YHTEISTYÖ

 

Viimeaikaiset julkisuuteenkin yltäneet Muuramelaiset myrskyt huomioiden haluamme nostaa vielä yhden teeman aiempien seuraksi. Ainoa tapa kehittää kuntaa ja turvata sujuva päätöksenteko on yhteistyö. Yhteistyö virkamieskunnan, virkamiesten ja luottamushenkilöiden sekä  luottamushenkilöiden välillä. Tämä on Muuramessa onnistunut aiemmin ja uskomme vahvasti sen onnistuvan jatkossakin.

Kukaan yksittäinen henkilö tai puolue ei voi asioita viedä yksin eteenpäin. Siihen vaaditaan laajaa yhteisymmärrystä eri toimijoiden kesken. Kompromissikyky ja kunnan etu tulevat olla eteenpäinvieviä voimia toimihenkilöstä ja puoluekannasta riippumatta. Muuramen Kokoomus sitoutuu tulevassa vaikuttamistyössään pyrkimään ensisijaisesti ajamaan Muuramen ja muuramelaisten etuja puoluerajat ylittäväm yhteistyön turvin. Virkamiehiä sekä koko luottamushenkilökenttää kuunnellen ja kunnioittaen.