Aloitteet

Muuramen valtuuston kokous 16.1.2023

 

Valtuustoaloite: Valot päälle Muuramessa

 

Kunnanhallituksen päätöksen (12.12.2022) myötä katuvalot ovat olleet pois päältä aamuisin joulukuun lopusta saakka. Valot ovat päätöksen mukaan aamuisin pois ajalla 22.12.2022-5.3.2023. Päätöksen tärkeimpänä perusteena on ollut kantaverkon kestävyys aamun kulutuspiikkeinä. Kunta on tällä toimenpiteellä varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin.

 

Kunnanhallitus on päätöstä tehdessä nostanut esiin keskustelussa liikenneturvallisuuteen liittyvät huomiot päätöksen riskienhallinnan suhteen. Päätöshetkellä oli varsin todennäköistä, että kantaverkon kantokyky ei riitä ja mahdolliset sähkökatkot ovat todennäköisiä ja huonoista vaihtoehdoista valittiin se, joka kuitenkin mahdollistaa, että koulu voi ylipäätään toimia.

 

Muurame on samassa kantaverkossa kuin Jyväskylän kaupunki eikä Jyväskylän kaupunki ole katuvaloja sammuttanut aamuisin. Kokoomuksen valtuustoryhmässä on noussut esiin päätöksen mielekkyys. Kokoomus on sitä mieltä, että tätä kyseistä päätöstä on syytä tarkastella ja arvioida kriittisesti uudestaan. Uudelleen arvioinnin ja mahdollisen uuden päätöksen tekemisen suurimpana huolenaiheena ja samalla perusteluna on lasten koulumatkojen turvallisuus ja lasten turvallisen aamun varmistaminen koulujen pihoilla. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää päätöstä huonona ratkaisuna siitäkin huolimatta, että sitä on ollut päättämässä myös kokoomuslaisia valtuutettuja. On rohkeutta myöntää virhe eikä vain selitellä asiaa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että katuvalot kytketään päälle mieluiten välittömästi tai ainakin mahdollisimman pian aamuisin klo 7:45 alkaen, jotta kuntalaisten (erityisesti koululaisten) kevyen liikenteen käyttö ja koulun alkamisen odottaminen koulujen piha-alueilla olisi turvallista ja koulun henkilökunnan valvottavissa.

 

Muuramessa 12.1.2023

Kokoomuksen ryhmä

 

Marja Raiskinmäki, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jaakko Kaistinen

Ville Väyrynen

Janne Andersin

Suvi-Jaana Aho

Pirkko Hammarén

Taneli Puttonen

Jani Kylmälahti

Arto Rajala

 

Aiheesta lisää: https://www.ksml.fi/paikalliset/5675155

 

 

"Muuramenjoki ja sen ympäristöön levittäytyvä luontopolku ovat poikkeuksellinen kokonaisuus käytännössä kuntamme keskustassa. Tästä kokonaisuudesta tulee pitää huolta nyt ja tulevaisuudessa. Siksi alla oleva aloitteemme."

 

 

 

 

KOKOOMUKSEN VALTUUSTOALOITE MUURAMEJOEN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI HOUKUTTELEVAKSI ELÄMYSKOHTEEKSI

 

Kunnan keskustan läpi virtaava joki tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Muuramen joki ympäristöineen ja luontopolkuineen on helposti saavutettava näyteikkuna luonnon monimuotoisuuteen ja sijaintinsa vuoksi kunnan käyntikortti.

Korona -aika on korostanut lähielämysten kiinnostavuutta ja jokialuetta tulisi vaalia uniikille kohteelle kuuluvalla huolenpidolla.

Joen vartta mukailevaa luontopolkua tulee hoitaa siten, että se olisi mahdollisimman monen esteettömästi käytettävissä tukien hyvinvointia vauvasta vaariin.

Vuosien 2022-23 Taloussuunnitelmaan on kirjattu jokeen liittyviä toimia suorasti ja epäsuorasti: ”Asukkaiden liikkumista mahdollistetaan hyvien ulkoilureittien sekä kattavan kevyenliikenteen väyläverkoston avulla. Hyvinvointi-infraa täydentävät viihtyisät puistoalueet.

Liikkumisrajoitteiset asukkaat on huomioitu.

Palveluiden kehittämisellä ja saatavuudella kuntalaisia kannustetaan aktiiviseen ja omatoimiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Liikkuva Muurame -toimintaa toteutetaan eri palvelualueiden kanssa läpileikkaavana teemana yhteistyössä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Jatketaan Liikkuva Muurame -toiminnan sisältöjen kehittämistä yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa kattaen koko muuramelaisen asukkaan elämänkaaren.

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Toiminta-ajatus Tavoitteena on Muuramen keskustan vetovoimaisuuden lisääminen, alueen viihtyvyys ja toimivuus. Palvelusuunnitelma Merkittävimmät uudistus- ja kehittämiskohteet: Muuramenjoki ja Kylänlahti, rannan hyödyntämismahdollisuudet – Vihersuunnittelu ja valaistus. ”

Esitämme, että Muuramejoen ympäristöstä ja luontopolusta tehdään kokonaisvaltainen käyttö-, korjaus- ja siistimissuunnitelma monialaisena yhteistyönä toteuttamaan taloussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita sekä hankerahoitusmahdollisuudet selvitetään.

Kirjatut asiat ovat hajallaan eri toimialoilla ja siksi erityisen tärkeää on osoittaa koordinointitehtävään vastuutaho tai -henkilö.

Esitämme, että ensi vuoden talousarvioon varataan määräraha konkreettisiin toimiin jokialueen saattamiseksi entistä houkuttelevammaksi elämyskohteeksi palvelemaan muuramelaisten ja laajemminkin Jyvässeudun hyvinvointia.

Kehittämistä tulee määrätietoisesti ja monipuolisesti jatkaa vanhan kalustetehtaan vapautuessa tulevaisuudessa palo- ja pelastustoimelta.

Muuramessa 24.3.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Suvi-Jaana Aho

Janne Andersin

Tero Lakka

Jaakko Kaistinen

Marja Raiskinmäki

Arto Rajala

Ville Väyrynen

 

 

 

 

 

 

VALTUUSTOALOITE 

TOIMISTA RISKIENHALLINNAN POHJAKSI JA TOTEUTUMISEKSI Muuramen kunnassa.

 

 

Esitän valtuustoaloitteena, että luotettava ja riippumaton asiantuntijataho aloittaa mahdollisimman pian selvittämään kokonaistilannetta, joka käynnistyi vuoden 2019 tilintarkastukseen liittyen johtoryhmän, kunnanhallituksen sekä tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta.

On ensiarvoisen tärkeää, että ulkopuolinen hallinnon ja tilintarkastuksen lainsäädännön sekä käytännöt tunteva ammattilainen perehtyy toimintatapoihin, jotka ovat olleet käytössä.

Tuloksellinen kehittäminen rakentuu kokonaistilanteen totuudenmukaisen analyysin pohjalle.

Toivon että voisimme mahdollisimman laajasti olla tämän aloitteen takana, jotta sen viesti välittyisi vahvana: Muuramen kunta osaa hyödyntää tarvittaessa asiantuntijoita 

ja erimielisyyksistä huolimatta tahtotila on kunnan kehittäminen.

Erityisesti kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten liittyminen tähän aloitteeseen on tärkeä signaali: luotan oman tekemiseni oikeellisuuteen ja sitä voi ulkopuolinen taho tarkastella. 

Oppiminen ja kehittyminen edellyttävät systemaattista analyysia sekä onnistuneista että epäonnistuneista suorituksista.

Muuramessa 19.2.2021

Suvi-Jaana Aho